Terms & Conditions

PRIVACY POLICY
Dexters respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Dexters zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Categorie: 

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dexters, die Producten op afstand aan Consumenten aanbiedt; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Dexters.; 
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Dexters georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst aan de Consument gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, hierna ook te noemen: de Overeenkomst:  
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
6. Producten: de Producten die op de Website worden geadverteerd;
7. Dag: kalenderdag  
8. Website: www.dexters.be 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 
Dexters en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dexters en de Consument.

Artikel 3 - Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dexters 
niet; 
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
a) de prijs inclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering; 
e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en 
f) het adres waar en de termijn waarbinnen de Consument een klacht kan indienen.

Artikel 4 - De overeenkomst 
1. De Consument kan bij Dexters een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op www.dexters.be volledig in te vullen. 
2. Dexters zendt Consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling bevestigt. Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door Dexters in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld. 
3. De Overeenkomst komt tot stand nadat Dexters de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 3 genoemde bevestigings-mail), de bestelling door de consument is betaald en door Dexters is verzonden. 
4. Dexters heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat Dexters gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Dexters kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van Producten
1. De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden. 
2. Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. 

Artikel 6 - Kosten  in geval van herroeping 
1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Dexters dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 - Uitsluiting Herroepingsrecht
1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  Dexters alleen worden uitgesloten indien de Dexters dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten: 
a) die door Dexters tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument; 
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of 
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8 - De prijs
1. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dexters.
2. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro inclusief BTW.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
Dexters staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.


Artikel 10 - Levering en uitvoering
1. Dexters zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument schriftelijk aan Dexters kenbaar heeft gemaakt. Indien de Consument aan Dexters schriftelijk opgave doet van een adres, is Dexters gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Consument aan Dexters schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan haar bestellingen dienen te worden gezonden.
3. Dexters zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk binnen 14 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
4. De door Dexters opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst in stand laat. De Consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Dexters het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen. 
6. 
De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen zijn op grond van enige overeenkomst aan Dexters verschuldigd is, heeft voldaan. 
7. 
Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Dexters. 

Artikel 11 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan aan Dexters voor de vermelde uiterste datum betalen en conform de betaalwijze die zijn aangegeven op de Website. 
2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dexters te melden. 
3. Indien de Consument met enige betaling in gebreke is, is Dexters gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
4. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 Dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dexters.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. Dexters beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, welke wordt vermeld op de Website en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Op het moment van ontvangst zal Consument controleren of de Producten qua aantal en hoedanigheid aan de Overeenkomst voldoen. 
3. Consument kan geen beroep meer doen op het feit dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, indien Consument dit niet binnen 14 Dagen tijd aan Dexters heeft gemeld. 
4. Dexters ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 - Veiligheid en Privacy 
1. Indien de Consument Producten koopt van Dexters mag Dexters de Consument informeren over eigen, gelijksoortige Producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien Consument geen e-mails van Dexters meer wenst te ontvangen kan gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief. 
2. Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van Dexters van toepassing. Deze zijn te vinden onder 'Privacy Policy' op de Website.

Artikel 14 - Diversen 
1. Wanneer door Dexters gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dexters deze algemene voorwaarden soepel toepast. 
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dexters in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dexters vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
3. Dexters is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. LEVERINGSCONDITIES

Dexters verstuurt alle (grote) pakketten met GLS. Wij streven ernaar uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden onder de volgende voorwaarden:
- Verzending binnen 4werkdagen
- Bezorging 5 dagen per week.
- Gratis tweede leveringspoging bij niet-thuis.
- Wanneer aflevering niet mogelijk is dan laat GLS een afhaalbericht achter in uw brievenbus
 
VERZENDKOSTEN
- Verzendkosten binnen België € 3,95 per bestelling (gratis verzending vanaf € 150,00)
- Verzendkosten naar NL € 7.95.  
- Verzendkosten buiten NL/B op aanvraag.

DEELLEVERING
Meerdere artikelen in een bestelling worden mogelijk in delen geleverd. Hiervoor worden geen extra verzendkosten in rekening gebracht. De leverstatus kunt u volgen door in te loggen op uw account.


NIET LEVERBARE ARTIKELEN
Indien een artikel onverhoopt niet leverbaar is dan berichten wij u hier binnen 5 werkdagen over. Het betaalde bedrag maken wij dan binnen 14 dagen op uw rekening over.


VEILIG BETALEN
Veilig en gemakkelijk betalen staat bij Dexters voorop. Al onze transacties zijn beveiligd en gecodeerd via het SSL-protocol. Deze gegevens worden niet bewaard in computersystemen en kunnen niet worden onderschept. NP Fashion accepteert online betaling via Paypal, Visa en Bancontact.


GARANTIE
•    Dexters garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van gebreken
•    De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode van 30 dagen na levering.
•    De afleverbon dient als garantiebewijs.
•    In geval van een gebrek zal Dexters het product kosteloos omruilen of herstellen.
•    Indien een artikel niet meer voorradig is dan vergoeden wij u het aankoopbedrag.
•    Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als gevolg van normale slijtage, beschadiging, opzet en/of nalatigheid.

AANSPRAKELIJKHEID
•    Aansprakelijkheid van Dexters uit hoofde van een ondeugdelijke levering is in alle gevallen beperkt tot het vervangen of herstellen van het artikel of tot het terugbetalen van ten hoogste het aankoopbedrag.
•    Dexters aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele claim inzake gevolgschade in welke vorm dan ook.
•    Dexters is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden begane opzet, schuld,   nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.
•    Dexters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van wassen, drogen, strijken,   stomen of andere vormen van behandelingen aan het geleverde product.
•    Wij raden aan om artikelen met een print, strass, kralen en/of opdruk te reinigen door middel van     stomen.
•    Dexters is niet aansprakelijk voor het losraken van knopen, steentjes, pailletten of andere aangebrachte componenten.
 
KLACHTEN
Dexters neemt uw klacht serieus. Bent u niet tevreden over een door ons geleverd product of onze dienstverlening? Neem dan contact op met onze klantenservice via yentl@dexters.be